สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายฐานความรู้พัฒนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายฐานความรู้พัฒนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
วันที่ข้อมูล 10 มีนาคม 2566

วันนี้ (10 มี.ค. 2566) เวลา 09.30 น. ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สฤษดิ์ ศรีโยธิน ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ดร. ชมภารี เปิดเผยว่า ปัจจุบันระบบราชการไทยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวกำหนดให้ระบบราชการเปิดกว้างใช้กลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วม โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานแนวระนาบในลักษณะเครือข่าย ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอุตุนิยมวิทยามุ่งเน้นให้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เป็นประเด็นสำคัญที่มุ่งหมายให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาไปสู่ภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ โดยการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย 2 กลไกหลัก ประกอบด้วย 1) การกำหนดกรอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน ในเรื่องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยา และ 2) การกำหนดรูปแบบพัฒนาเครือข่าย ในข้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำปรึกษาจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อวางกรอบในการพัฒนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ในบริบทของภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา ให้มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเครือข่ายซึ่งค่อนข้างมีความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองหน่วยงานจึงมีเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เครือข่าย นำมาสู่การลงนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนในการป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป. 


ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์ 

ข่าว ; ปุญชรัสมิ์ ราศรี