ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th มายังเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0433/ว37 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0405.2/ว50 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562

เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2563
   กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลให้เป็นแหล่งเดียวกัน ผู้ประกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ที่มาของข้อมูล
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
แหล่งข้อมูล
   1. เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
   2. บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีค้นหา
   สามารถค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา ในเมนู "ประกาศทั้งหมด" และระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการในช่องค้นหา เช่น ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายการตามรายละเอียดที่ต้องการ

รหัส ประเภทประกาศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (new update)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ประกาศราคากลาง
B0 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา และราคากลาง (วิจารณ์ TOR)
P0 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
D0 ประกาศเชิญชวน
D1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
D2 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
W0 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
W1 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
W2 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา