รหัสโครงการ ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา [15] ������������������������������������������ วันที่ประกาศ
660172557491515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-01-2566
651271828661515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-01-2566
650973741911515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก09-01-2566
650973561461515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-01-2566
660170409881515จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2566
651273726201515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-01-2566
651274862481515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2565
651275298311515จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2565
651274664311515ซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2565
651274331591515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย27-12-2565
651273962331515ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-12-2565
651273217491515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-12-2565
651273203571515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-12-2565
651273199731515เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2565
651172837991515ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก28-11-2565
651174009921515ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2565
651171733061515จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-11-2565
651171443401515จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๑๙๘๑ - ๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-11-2565
651072483941515ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-11-2565
651073488501515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2565
651071342521515ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-11-2565
651072215451515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-11-2565
651073242341515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
651073225111515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
651073220431515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
651073218461515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
651073215541515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
650975940101515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
651072225511515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-10-2565
651071954911515ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-10-2565
651071057101515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-10-2565
650876213891515ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก07-10-2565
650977296931515เช่าใช้วงจรเชื่อมโยงโครงข่าย NT MPLS ที่ ความเร็ว ๑๐ Mbps ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับชุมสายเขาบางดุก (ศต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
650977273301515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
650975530101515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
650977588521515จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
650977275391515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มช่วยอำนวยนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
650977034881515จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
650975913131515จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
650974869421515เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
650974361761515เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
650974440381515เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2565
650973997211515เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2565
650976002301515จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
650972733621515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2565
650878022491515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2565
650974776151515จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650974147091515เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650973915351515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650973803741515เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก20-09-2565
650971853071515จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650971086011515จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650970823821515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
650974314851515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-09-2565
650974533861515เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2565
650974526971515จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2565
650973807271515เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
650971863671515เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
650973675981515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2565
650971702121515ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖14-09-2565
650973082641515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
650878180731515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
650877518041515จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
650877386631515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP-VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
650972782711515ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-09-2565
650972735361515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
650971993281515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
650971308541515เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.12-09-2565
650877787341515จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
650971837081515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2565
650971510041515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
650971504081515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
650971397431515ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖06-09-2565
650971181281515ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06-09-2565
650970925921515ซื้อไม้กั้นประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
650970148221515จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2565
650877968881515จ้างเหมาจัดโครงการก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2565
650877839151515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2565
650877236581515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2565
650874997031515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2565
650872188471515ซื้อเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2565
650874501681515จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-08-2565
650870013621515จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2565
650772441651515จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
640977459241515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-07-2565
650673889091515จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2565
650672214841515จ้างเหมาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-06-2565
650571872021515ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-06-2565
650473361111515ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-04-2565
650472422231515ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-04-2565
650471927211515ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2565
650374510841515จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค เทคโนโลยี และวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-04-2565
650375128931515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-04-2565
650272976311515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-03-2565
650375249081515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก29-03-2565
650373968051515จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมอุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-03-2565
650370580861515ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนาม โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-03-2565
650373170721515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-03-2565
650274910061515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-03-2565
650370402911515จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๑๘๘ KVA กองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-03-2565
650271269451515ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-03-2565
650273184851515จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-02-2565
650270793091515จ้างทำระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร (Met4Agriculture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-02-2565
650270317961515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก09-02-2565
650174226761515ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2565
641273917471515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2565
641273837071515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2565
641272736931515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2565
650173908661515ซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส กองบริการดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2565
650170979301515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-01-2565
650170969241515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-01-2565
641272686201515ซื้อชุดประมวลผล จำนวน ๕ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2565
650173865911515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
641270298791515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
641274803751515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2565
641272076501515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2565
650170718481515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-01-2565
641272073581515ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-01-2565
641171706221515ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่ีมีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2564
641272155971515ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2564
641271272321515จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2564
641270297981515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทานและการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา (ระดับปริญญาโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2564
641173094201515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก03-12-2564
641174180821515ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2564
641070314131515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก30-11-2564
641171878651515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2564
641171259451515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2564
640978634651515ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-11-2564
641170415441515จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-11-2564
641072694511515เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก26-10-2564
640977862521515จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
640977847531515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
640977066661515จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
640978337551515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640978331201515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640978327141515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640978318281515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640978192661515จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640977889871515ประกวดราคาซื้อCore Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-09-2564
640977795611515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
640977785391515เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977778081515เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977733971515จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977693291515เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977673171515จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977552081515เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977545921515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977501511515เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977486921515จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977399851515จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977124831515จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977123391515จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977121191515จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977077951515เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640976768701515จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
640977564161515จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640977545371515จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640977535011515จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640977311911515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640977124301515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานธุรการ) ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640977096261515จ้างซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมพร้อมประตูเปิด/ปิด และงานซ่อมโพรงข้าง/หน้า อาคารกองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640976699981515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640974951611515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
640976847361515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
640976845711515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
640976674311515เช่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 39 สถานีและสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา 21 สถาน่ีประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
640975949841515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640975919161515จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640975728181515ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640975443141515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640975430891515เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640974602421515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
640975918201515จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
640975646961515ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) กองพยากรณ์อากาศ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
640974891441515จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
640974551801515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
640975551251515เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ20-09-2564
640974868061515เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
640974866151515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
640974369541515จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
640974325161515ซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
640970944921515จ้างซ่อมแซมสาเหตุน้ำรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
640970347281515ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06-09-2564
640970507151515จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2564
640873404431515ซื้ออะไหล่สำหรับอะไหล่เครื่องวัดระยะทางลม ๒ เมตร (Wind run meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
640873275821515จ้างซ่อมแซมห้องสุขาอาคารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-08-2564
640871601681515จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2564
640871594931515จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2564
640870692491515ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06-08-2564
640775337981515จ้างขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2564
640775521611515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-07-2564
640774408051515ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2564
640773418101515ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2564
640773156491515จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก16-07-2564
640773064681515จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก16-07-2564
640771646471515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2564
640772114821515จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2564
640771117481515จ้างก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2564
640675775661515จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2564
640572081871515จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-07-2564
640572812221515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-06-2564
640675064281515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
640674904051515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-06-2564
640674902941515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-06-2564
640674847341515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
640673024961515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-06-2564
640673000781515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-06-2564
640673887831515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-06-2564
640673238171515จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑๑๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2564
640673669851515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-06-2564
640672572951515ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
640672602011515ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซม เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ (Floating thermometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2564
640572612421515ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิแอลกอฮอล์น้ำพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-05-2564
640571751151515ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 1 รายการ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2564
640473786321515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-05-2564
640571528681515เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก12-05-2564
640474418451515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก30-04-2564
640473034681515จ้างเหมาเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2564
631272405041515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 91 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-04-2564
640473863951515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-04-2564
640473502671515ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-04-2564
640471505021515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-04-2564
640471417721515จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก09-04-2564
640471237471515จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2564
640470611031515ประกวดราคาซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-04-2564
640375000341515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-03-2564
640374961191515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-03-2564
640374522191515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศพัทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-03-2564
640374524451515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-03-2564
640373715191515จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือ19-03-2564
640373559211515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก19-03-2564
640373574541515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-03-2564
640373033981515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-03-2564
640373349081515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก17-03-2564
640373281161515จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก17-03-2564
640373234871515จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก17-03-2564
640372985551515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-03-2564
640371352201515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
640371102861515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-03-2564
640371013671515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-03-2564
640270400531515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-03-2564
640370662711515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2564
640370298401515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี 159 ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02-03-2564
640370078221515จ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข่าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีคัดเลือก01-03-2564
640274631591515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-03-2564
640274485391515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ โดยใช้แบบมาตรฐานบ้านพักชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-03-2564
640274637491515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (กลุ่มงานอากาศเกษตรอู่ทอง) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-02-2564
640274594211515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-02-2564
640274404901515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-02-2564
640271690201515ประกวดราคาซื้อรายการปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-02-2564
631272527571515ประกวดราคาซื้อระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-02-2564
631270880131515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-02-2564
640274062551515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
640273758401515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
640273520701515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
640273396571515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
640273813911515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรตากฟ้า) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-02-2564
640273783971515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-02-2564
640273496701515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-02-2564
640273065891515ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ำระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-02-2564
640273538501515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-02-2564
640174372981515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-02-2564
640271555311515ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-02-2564
640174901311515จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก10-02-2564
640271075371515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรตากฟ้า) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-02-2564
640271052081515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-02-2564
640270953011515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-02-2564
640270625891515ประกวดราคาซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-02-2564
640270425241515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-02-2564
640174740731515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญงาน แบบชั้นเดียว ที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-02-2564
640172299111515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-02-2564
640174958991515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-01-2564
640174600631515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-01-2564
631272266161515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-01-2564
640173650431515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก21-01-2564
640173455031515ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2564
631272033961515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-01-2564
631272017781515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-01-2564
640172004621515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-01-2564
640172000521515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-01-2564
640171933001515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-01-2564
631275324491515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาตราด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-01-2564
631273465191515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนตรวจอากาศการบิน) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-01-2564
631273455411515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-01-2564
631272617171515ประกวดราคาซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06-01-2564
631275558961515จ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญงาน ตอกเสาเข็ม โดยวิธีคัดเลือก31-12-2563
631274402831515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการชนิดตอกเสาเข็มจำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-12-2563
631274560231515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425-12-2563
631174250331515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ๔๐๓ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-12-2563
631274204581515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-12-2563
631273863401515วัสดุโรงงาน จำนวน ๖๒ รายการ24-12-2563
631270887481515ประกวดราคาซื้อรายการปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-12-2563
631170794561515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตามแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-12-2563
631273798171515จ้างเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2563
631173311841515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-12-2563
631173310091515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-12-2563
631173284141515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-12-2563
631273559591515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-12-2563
631272679761515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-12-2563
631272378431515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-12-2563
631270720471515จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-12-2563
631174012421515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-11-2563
631073915661515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-11-2563
631170515801515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563
631170508891515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563
630976611931515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563
631172502271515ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-11-2563
631172135321515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก13-11-2563
631071694171515ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-10-2563
630977411931515จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหมวดอาคารสถานที่ กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมสิ่งประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
630977211961515จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
630977027341515จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
630976842121515ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
630976725091515เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ28-09-2563
630976722971515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
630976700891515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
630976484631515จ้างก่อสร้างสนามอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2563
630974705531515จ้างเหมาบำรุงรักษาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2563
630976353561515จ้างเหมาทำรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
630976198751515เช่าใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
630976068031515เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
630975339891515เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
630974888401515จ้างพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
630976004641515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
630976002811515เหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔24-09-2563
630975780281515จ้างเหมาบริการทำความสะอาด, รักษาความปลอดภัย และขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
630975571201515เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
630975567161515จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
630975300781515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
630975689961515เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630975633891515จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630975607891515จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630975527921515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630975198281515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630975042431515จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630974955191515จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630974777901515เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
630974877281515เช่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ39 สถานีและสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา21 สถานีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
630974772881515จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
630974703441515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
630974414291515เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
630974212521515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
630974191031515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
630974453881515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630974240681515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630974229461515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630973953241515เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630973925161515จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630973846961515เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
630973247161515ซื้อจอภาพแอลอีดี (VIDEO WALL) จำนวน ๖ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2563
630972919691515ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-09-2563
630972007171515จ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
630971662001515จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดทัศนวิสัยทางวิ่ง RVR AWOS 05 ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก09-09-2563
630970867431515จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2563
630970160811515ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมระบบป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2563
630874570641515จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศในโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2563
630874121891515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมบริเวณชั้นหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2563
630871093281515จ้างปรับปรุงภายนอกอาคารกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-08-2563
630775571891515ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-08-2563
630773769071515ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ระดับความละเอียดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)04-08-2563
630774431061515จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในกรมอุตุนิยมวิทยา สอต.บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
630774920181515จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2563
630774102931515จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2563
630774019521515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2563
630772109551515ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสด (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2563
630770552471515จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2563
630674089341515จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-06-2563
630673699081515ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
630673679321515ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
630673167331515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
630670905391515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก24-06-2563
630673303721515จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
630672961931515ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ำระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
630673258421515จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 403 MHz ที่ สอต.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก19-06-2563
630671061451515จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนทิ้ง ภายในโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
630574442611515จ้างปรับปรุงอาคารกองสื่อสาร (หลังเก่า) กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2563
630573838671515จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
630574132271515จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
630573780291515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก27-05-2563
630573539961515จ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2563
630573432861515จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย 6 ยูนิต สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา (เบตง) ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก26-05-2563
630571366211515จ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งานเทพื้นคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ สถานีอากาศเกษตรนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
630571301801515ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบด้วย Data Logger พร้อม sensor แบบดิจิตอล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2563
630571935401515ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
630571811511515ซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ๔ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
630571388411515จ้างเหมาเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-05-2563
630571484851515จ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกรมอุตุนิยมวิทยา ขนาด ๒.๕ x ๒.๒ เมตร (พื้นที่ ๕.๕ ตารางเมตร) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-05-2563
630474815621515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-05-2563
630570058741515จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2563
630570123051515จ้างซ่อมเสาสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ บริเวณเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-05-2563
630475896781515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2563
630474561731515ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีเรดาร์ฯ สทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2563
630474775691515จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่ สอต.บางนา โดยวิธีคัดเลือก24-04-2563
630474244441515ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-04-2563
630474462531515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-04-2563
630474462861515ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๕๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2563
630474251581515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-04-2563
630372422701515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-04-2563
630473564071515แบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๕๐ ลูก20-04-2563
630473096121515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-04-2563
630472465381515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-04-2563
630472407251515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-04-2563
630471834831515ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-04-2563
630472355231515ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๑,๒๐๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-04-2563
630472082601515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-04-2563
630471966701515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-04-2563
630471814091515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10-04-2563
630470659721515ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-04-2563
630376120471515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโส ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-03-2563
630375519101515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-03-2563
630375072421515ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
630371070771515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ที่กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
630371062801515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
630373943501515ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ - ส่ง ข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2563
630374756181515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2563
630374713561515ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-03-2563
630374317151515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-03-2563
630273714721515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดเครื่องมือสอบเทียบ (Calibration Tools) ใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS แบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร19-03-2563
630372855101515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิทัลประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-03-2563
630373064641515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบความกดอากาศดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-03-2563
630372582551515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-03-2563
630371706611515ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบด้วย Data Logger พร้อม sensor แบบดิจิตอล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2563
630372338181515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โม-ไฮโกรแบบบันทึกด้วยกราฟ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-03-2563
630372525671515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-03-2563
630371890051515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-03-2563
630371087671515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-03-2563
630271823521515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-03-2563
630273545301515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-03-2563
630273473061515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-03-2563
630272676551515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272645631515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272584271515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272365081515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272315151515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272273851515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630272126001515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630271942121515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-03-2563
630274762311515ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-03-2563
630274827391515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-02-2563
630274655311515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๓๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-02-2563
630271397841515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ระบบ 403 Mhz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-02-2563
630270384501515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-02-2563
630271662321515ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับแผนที่แบบดิจิทัล ที่กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-02-2563
630171635471515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2563
630171538241515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2563
630171517531515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2563
621272874661515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2563
621273216821515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2563
621272925271515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2563
621272924751515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2563
621272923711515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2563
621272921671515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-01-2563
621272072721515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-01-2563
621272072651515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-01-2563
621272072421515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-01-2563
621272071951515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-01-2563
621272065441515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-01-2563
621274249491515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-01-2563
630172709411515ซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-01-2563
630170496491515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และศูนย์อุตุนิ22-01-2563
630171100371515จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2563
621272223411515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2563
621274452141515จ้างซ่อมแซมอาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2562
621272586461515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-12-2562
621174634161515จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-11-2562
621173231331515จ้างพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2562
621173385911515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-11-2562
621172952631515ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-11-2562
621171737331515จ้างพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-11-2562
621073612751515จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-11-2562
621073655501515ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06-11-2562
621170435781515จ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยและขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2562
621072956011515ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2562
621073054171515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-10-2562
620977479201515จ้างจ้างพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2562
620977473891515จ้างจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2562
620976851431515จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2562
620976121631515เช่าใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2562
620976835211515ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-09-2562
620976764581515จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2562
620976495991515ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการป้ายจราจรพร้อมขาตั้งสแตนเลส จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2562
620976350021515เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2562
620976041171515จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2562
620975974801515ซื้อชุดแสดงภาพแบบแอลอีดี ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2562
620975424441515เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2562
620975040051515เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2562
620974542431515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2562
620974513351515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2562
620974338311515จ้างงานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเกษตรปากช่อง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2562
620975361541515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620975289041515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620975281831515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620975264531515จ้างเหมาบำรุงรักษาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620975207901515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620975034761515จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ24-09-2562
620974738371515เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620973989341515เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620973962311515จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620973289351515จ้างก่อสร้างงานเชื่อมทางหลวง 212 โครงการสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2562
620970700601515ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-09-2562
620974736991515จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2562
620974735801515จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2562
620974640751515เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2562
620973826871515เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ23-09-2562
620973664191515เช่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสารGPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 39สถานีและสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา21สถานีประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2562
620973576391515จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2562
620973175111515เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2562
620973159971515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2562
620973028701515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2562
620973019091515จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2562
620972631451515ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2562
620973103001515จ้างงานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2562
620973000701515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก13-09-2562
620972808821515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-09-2562
620972799611515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก13-09-2562
620972772291515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก13-09-2562
620972687611515จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก13-09-2562
620972433311515จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2562
620972722721515ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-09-2562
620972484761515ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-09-2562
620972475241515ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-09-2562
620972458091515ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-09-2562
620972083701515ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10-09-2562
620970071311515ซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตข่าวพยากรณ์อากาศ ลักษณะอากาศร้าย ประกาศคำเตือนในรูปแบบ Info graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-09-2562
620876168001515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-09-2562
620875604511515ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการป้ายจราจรพร้อมขาตั้งสแตนเลส จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-08-2562
620874877731515ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2562
620872567051515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-08-2562
620872480141515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-08-2562
620873000541515ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับทางเข้า-ออกอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2562
620772316971515จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โรงเรียนสันมะนะเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2562
620872862271515จ้างซ่อมแซมบริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-08-2562
620871440911515ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-08-2562
620773264631515ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-08-2562
620772338471515จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายของเหลวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2562
620771710281515จ้างก่อสร้างเสาธง ความสูง 12 เมตร 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-07-2562
620773890021515ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ iMET-1500 ความถี่ 1680 MHz และ iMET-1790 ความถี่ 403 MHz จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-07-2562
620773629661515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-07-2562
620772355881515ซื้ออะไหล่เครื่องประมวลผลภาพเรดาร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2562
620771011281515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-07-2562
620770909601515ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-07-2562
620773198321515จ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการแบบตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-07-2562
620771757171515จ้างเหมาบริการขุดลอกคลองและปรับพื้นที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2562
620771711961515ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2562
620675094831515จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องทำงานและดาดฟ้าของอาคารสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-07-2562
620670198881515ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-06-2562
620672826421515ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ปริมาณ 1,074 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-06-2562
620672469751515จ้างจัดงานวันสถาปนาอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2562