รหัสโครงการ ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา [P0] ������������������������������������������������������������ วันที่ประกาศ
M66010023206P0P0ขยายสายเมนไฟฟ้า30-01-2566
M65120022452P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเม23-12-2565
M65120021915P0P0โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อ23-12-2565
M65120017427P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)21-12-2565
M65110022467P0P0วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ22-11-2565
M65110022367P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก22-11-2565
M65110022342P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ22-11-2565
M65100006621P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเม06-10-2565
M65100006116P0P0จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน06-10-2565
M65090044469P0P0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
M65090030331P0P0ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ23-09-2565
M65090032967P0P0จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์21-09-2565
M65090023107P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ20-09-2565
M65090028250P0P0โครงการซ่อมแซมรถยนต์19-09-2565
M65090027985P0P0ซ่อมแซมรถยนต์19-09-2565
M65090014947P0P0จ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖14-09-2565
M65090017882P0P0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖13-09-2565
M65090011673P0P0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖08-09-2565
M65090002860P0P0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖07-09-2565
M65090002689P0P0เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖07-09-2565
M65080039011P0P0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖07-09-2565
M65090003491P0P0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖06-09-2565
M65090002669P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256606-09-2565
M65090002492P0P0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖06-09-2565
M65080030339P0P0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร31-08-2565
M65080031849P0P0จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626-08-2565
M65080021132P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619-08-2565
M65080015080P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) ระยะที่ 1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ18-08-2565
M65080019080P0P0จ้ัางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย17-08-2565
M65080018425P0P0จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖17-08-2565
M65080017382P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง17-08-2565
M65080017276P0P0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน17-08-2565
M65080015732P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256617-08-2565
M65080009975P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด11-08-2565
M65080009942P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ ชุด11-08-2565
M65060020675P0P0จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event29-06-2565
M65050017820P0P0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ27-05-2565
M65050017794P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ27-05-2565
M65040010522P0P0จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา25-04-2565
M65030024540P0P0จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี31-03-2565
M65030017641P0P0ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ24-03-2565
M65030010868P0P0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา15-03-2565
M65030002959P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด04-03-2565
M65030002818P0P0ซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย03-03-2565
M65020006679P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ10-02-2565
M65020000280P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz (VAISALA) ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร03-02-2565
M65010019433P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527-01-2565
M65010019433P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527-01-2565
M65010000376P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง07-01-2565
M65010000376P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๐๐ ชุด07-01-2565
M64120015335P0P0ซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย28-12-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64110027845P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ29-11-2564
M64100017987P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ25-10-2564
M64100016652P0P0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด25-10-2564
M64100016649P0P0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด25-10-2564
M64100016645P0P0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด25-10-2564
M64100006908P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕12-10-2564
M64100006599P0P0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕07-10-2564
M64100003011P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256506-10-2564
M64090048920P0P0ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด30-09-2564
M64090042672P0P0ซื้อ Core Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา28-09-2564
M64090042642P0P0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕27-09-2564
M64090038028P0P0จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕23-09-2564
M64090037963P0P0จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕23-09-2564
M64090037954P0P0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕23-09-2564
M64090037972P0P0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕22-09-2564
M64090037448P0P0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕22-09-2564
M64090035571P0P0เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕22-09-2564
M64090032336P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521-09-2564
M64090031334P0P0เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ใช้ราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก20-09-2564
M64090030153P0P0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕20-09-2564
M64090026402P0P0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕20-09-2564
M64090025986P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕17-09-2564
M64090025737P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517-09-2564
M64090027132P0P0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕16-09-2564
M64090024842P0P0จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว15-09-2564
M64090021548P0P0ซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว14-09-2564
M64090014702P0P0ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว09-09-2564
M64090013039P0P0ผ้าม่านมู่ลี่สำนักงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด08-09-2564
M64090011432P0P0ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง08-09-2564
M64090007960P0P0ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง06-09-2564
M64080032705P0P0จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531-08-2564
M64070016606P0P0ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร22-07-2564
M64070008750P0P0จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน (บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ) , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุ16-07-2564
M64070010030P0P0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท จำนวน 1 งาน13-07-2564
M64070001037P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔02-07-2564
M64060025128P0P0โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน29-06-2564
M64060022792P0P0จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า สอต.ชัยนาท จำนวน 2 เครื่อง28-06-2564
M64060021714P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔25-06-2564
M64060021687P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔25-06-2564
M64060004163P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว07-06-2564
M64040015691P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง29-04-2564
M64040011397P0P0ซ่อมแซมการรั่วซึมน้ำเข้าช่องทางหน้าต่างอาคารหอเรดาร์น่าน23-04-2564
M64030021745P0P0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา29-03-2564
M64030020643P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔26-03-2564
M64030015381P0P0จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก18-03-2564
M64030015204P0P0จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก18-03-2564
M64030008793P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง10-03-2564
M64030003026P0P0วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน (บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ) , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธ09-03-2564
M64030001265P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔05-03-2564
M64030000420P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม01-03-2564
M64020013330P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔19-02-2564
M64020005842P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง08-02-2564
M64020000065P0P0จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง01-02-2564
M64010023048P0P0โครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง26-01-2564
M64010022540P0P0บ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญงาน แบบชั้นเดียว ที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง25-01-2564
M64010022530P0P0บ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ แบบชั้นเดียว ที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง25-01-2564
M64010020896P0P0ซ่อมหลังคาโรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า25-01-2564
M64010017398P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศพัทยา)20-01-2564
M64010017313P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง)20-01-2564
M64010016779P0P0บ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง19-01-2564
M64010013726P0P0จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน15-01-2564
M64010010583P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔14-01-2564
M64010011278P0P0บ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง13-01-2564
M64010009632P0P0บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-01-2564
M64010009567P0P0บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-01-2564
M64010003677P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง06-01-2564
M64010001132P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง04-01-2564
M63120030416P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาตราด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่29-12-2563
M63120030360P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญงาน ตอกเสาเข็ม29-12-2563
M63120030165P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง29-12-2563
M63120027526P0P0จัดซื้อ Core Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา29-12-2563
M63120027472P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔29-12-2563
M63120027433P0P0เช่าใช้ระบบสื่อสาร สำหรับเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร29-12-2563
M63120027692P0P0โครงการก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม 2 หลัง25-12-2563
M63120023518P0P0บ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการชนิดตอกเสาเข็มจำนวน 2 หลัง22-12-2563
M63120018433P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง17-12-2563
M63120017198P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี16-12-2563
M63120016738P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (กลุ่มงานอากาศเกษตรอู่ทอง) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง16-12-2563
M63120016683P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง16-12-2563
M63120007773P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง07-12-2563
M63120007728P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง07-12-2563
M63120007612P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี07-12-2563
M63120007594P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี07-12-2563
M63120004625P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256407-12-2563
M63110033853P0P0จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร03-12-2563
M63120003299P0P0สร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว02-12-2563
M63120000962P0P0จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี01-12-2563
M63110033843P0P0จัดซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก27-11-2563
M63110028501P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนตรวจอากาศการบิน) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง24-11-2563
M63110028481P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง24-11-2563
M63110026790P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ24-11-2563
M63110025875P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรตากฟ้า) จำนวน 1 หลัง23-11-2563
M63110025783P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง23-11-2563
M63110018106P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ17-11-2563
M63110020901P0P0ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ที่สถานีอุตุตนิยมวิทยามุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน16-11-2563
M63110015193P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา12-11-2563
M63110010927P0P0โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการไม่ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง09-11-2563
M63110008561P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา06-11-2563
M63110006537P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตามแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 205-11-2563
M63110000482P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔05-11-2563
M63110003473P0P0โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง03-11-2563
M63100034246P0P0โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง29-10-2563
M63100033966P0P0โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง29-10-2563
M63100032370P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง29-10-2563
M63100032367P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง29-10-2563
M63100031220P0P0บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง28-10-2563
M63100015952P0P0จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. ๖ ชั้น กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร20-10-2563
M63100014211P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 403 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด15-10-2563
M63100011516P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ09-10-2563
M63100010795P0P0โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 หลัง09-10-2563
M63090036178P0P0ซื้อเสาอากาศ สายอากาศและสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยากระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก28-09-2563
M63090031690P0P0จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ISUZU ทะเบียน กค-416 ตก24-09-2563
M63090029744P0P0ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ FORD ทะเบียน กข-884023-09-2563
M63090029619P0P0ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ FORD ทะเบียน กข-884023-09-2563
M63090020114P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ23-09-2563
M63090016217P0P0จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา21-09-2563
M63090012957P0P0เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421-09-2563
M63090019867P0P0ซ่อมแซมรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบียน กจ 9386 สก17-09-2563
M63090017294P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ17-09-2563
M63090019371P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔16-09-2563
M63090011883P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔15-09-2563
M63090007793P0P0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด15-09-2563
M63090007007P0P0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔15-09-2563
M63090006345P0P0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ15-09-2563
M63090002355P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔15-09-2563
M63090014402P0P0ซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร14-09-2563
M63090008207P0P0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔14-09-2563
M63090001374P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔11-09-2563
M63090011018P0P0จัดจ้างซ่อมโรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า10-09-2563
M63090010588P0P0จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น10-09-2563
M63090003744P0P0จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน03-09-2563
M63080024462P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔03-09-2563
M63080027091P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา02-09-2563
M63080026405P0P0สร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน-อาวุโส02-09-2563
M63080029330P0P0ซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร31-08-2563
M63080028984P0P0สร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร31-08-2563
M63080024757P0P0ระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ31-08-2563
M63080024453P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428-08-2563
M63080018807P0P0เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔28-08-2563
M63080018236P0P0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔28-08-2563
M63080025787P0P0เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔27-08-2563
M63080023375P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง26-08-2563
M63080022427P0P0จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425-08-2563
M63080022150P0P0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425-08-2563
M63080019646P0P0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดทัศนวิสัยทางวิ่ง RVR AWOS 05 ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี25-08-2563
M63070015482P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lighting Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓21-07-2563
M63070012760P0P0ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๓ รายการ20-07-2563
M63070012642P0P0ซ่อมรถยนต์ กค4021 สกลนคร ก.ค.6317-07-2563
M63070012523P0P0ซ่อมรถยนต์ กค4021 สกลนคร17-07-2563
M63070012489P0P0ซ่อมรถยนต์ กค4021 สกลนคร17-07-2563
M63070000897P0P0ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ระดับความละเอียดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๓๕ เครื่อง10-07-2563
M63070004919P0P0จัดซื้อวัสดุสำนักงาน09-07-2563
M63070001608P0P0ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-302-07-2563
M63060017538P0P0จ้างปรับปรุงระบบกันซึมบริเวณชั้นหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา26-06-2563
M63060004829P0P0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 403 MHz ที่ สอต.ประจวบคีรีขันธ์09-06-2563
M63050018351P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 256325-05-2563
M63050005499P0P0ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งานเทพื้นคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ สถานีอากาศเกษตรนครพนม12-05-2563
M63040015084P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓15-04-2563
M63040013797P0P0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่ สอต.บางนา13-04-2563
M63040009043P0P0จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา09-04-2563
M63040004776P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๓ รายการ08-04-2563
M63040003893P0P0เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 รายการ03-04-2563
M63040001938P0P0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ03-04-2563
M63030036722P0P0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ27-03-2563
M63030034939P0P0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ27-03-2563
M63030025120P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต18-03-2563
M63030025095P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต18-03-2563
M63030022263P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง17-03-2563
M63030017833P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓13-03-2563
M63030017901P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง12-03-2563
M63030011324P0P0อาคารพักอาศัย 6 ยูนิต สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา (เบตง) ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง09-03-2563
M63030010678P0P0เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 รายการ09-03-2563
M63030006742P0P0อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง05-03-2563
M63030004709P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด04-03-2563
M63030004502P0P0ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด04-03-2563
M63020032814P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง28-02-2563
M63020032539P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 2 หลัง28-02-2563
M63020027178P0P0จ้างบำรุงรักษารถยนต์25-02-2563
M63020025176P0P0อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง24-02-2563
M63020014555P0P0ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๒) ที่กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๙ ชุด20-02-2563
M63020013810P0P0เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วงจร18-02-2563
M63020010827P0P0ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโส ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง12-02-2563
M63020006520P0P0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๓๓ ชุด12-02-2563
M63010005900P0P0จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า07-01-2563
M62120016083P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง27-12-2562
M62120016365P0P0ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ที่กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ26-12-2562
M62120010954P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 75 เครื่อง18-12-2562
M62120006801P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด17-12-2562
M62120010376P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ16-12-2562
M62120007438P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง16-12-2562
M62120007516P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด13-12-2562
M62120008134P0P0ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ12-12-2562
M62110018167P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค27-11-2562
M62090033386P0P0ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กข 8840 ตาก26-09-2562
M62090023768P0P0ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง กกษ.นครพนม19-09-2562
M62090021991P0P0งานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเกษตรปากช่อง18-09-2562
M62090018861P0P0ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร17-09-2562
M62090014146P0P0งานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 1 งาน13-09-2562
M62090008745P0P0จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า09-09-2562
M62090008634P0P0จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย09-09-2562
M62090007225P0P0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256306-09-2562
M62070020933P0P0ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่28-08-2562
M62080009758P0P0ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร15-08-2562
M62080003013P0P0ย้ายเครื่องมือสถานีฝนอัตโนมัติ บริเวณ อบต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี และ อบต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวน 2 สถานี05-08-2562
M62070020789P0P0ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่25-07-2562
M62070020651P0P0ซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม?ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม?ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์? ขับเคลื่อน 4 ล?อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน25-07-2562
M62070013822P0P0จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการแบบตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 หลัง18-07-2562
M62070013186P0P0ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มงานอากาศเกษตรนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม18-07-2562
M62070010731P0P0ขยายเขตระบบไฟฟ้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โรงเรียนสันมะนะเดิม11-07-2562
M62060021401P0P0ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ iMET-1500 ความถี่ 1680 MHz และ iMET-1790 ความถี่ 403 MHz จำนวน 6 รายการ28-06-2562
M62060021305P0P0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 500 ชุด28-06-2562
M62060011269P0P0ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ปริมาณ 1,074 ตารางเมตร17-06-2562