รหัสโครงการ ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
M66010023206 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ขยายสายเมนไฟฟ้า 30-01-2566
66017255749 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-01-2566
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) 30-01-2566
66017551410 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2566
66017330967 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2566
66017328140 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2566
66017240355 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2566
65127321749 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2566
66017284321 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2566
66017284061 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างงานไถถากหญ้าและปรับเกลี่ยดินถนน สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2566
66017255749 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2566
66017255749 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2566
66017238288 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2566
66017028817 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2566
65127489114 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2566
66017284321 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2566
66017155917 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์ราชการทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2566
65127433159 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 16-01-2566
66017294174 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (ตลับหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2566
66017206932 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น MF113W จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2566
66017040286 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2566
66017028749 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2566
65127543640 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรพลาสติกของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2566
66017149760 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
66017040988 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
66017036585 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องปฏิบัติงานส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (ชั้น ๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
66017031198 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
66017030147 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
66017020889 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2566
65127320357 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-01-2566
65127529831 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2566
65127182866 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
65127182866 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
65097374191 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 09-01-2566
65097374191 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 09-01-2566
65097356146 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
65097356146 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
66017082779 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2566
66017040988 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2566
66017007489 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2566
65127046820 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2566
66017145512 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2566
65127471071 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมระเบียงจากชั้น ๘ ถึงชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2566
65127372620 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-01-2566
65127372620 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-01-2566
65127486248 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2566
66017012070 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2566
65127466431 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-01-2566
65127503110 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮอ-๑๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2565
65127486248 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2565
65127396721 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และหมึกเติมตรายางแบบในตัวสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2565
65127396416 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบดาวเทียมตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2565
65127396233 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2565
65127529831 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2565
65127438165 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2565
65127432705 W0 [20] เฉพาะเจาะจง วัสดุที่ใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ 28-12-2565
65127466431 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2565
65127462434 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๒) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-12-2565
65127433159 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 27-12-2565
65127433159 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 27-12-2565
65127414858 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและแบตเตอรี่ AA และ AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2565
65127396233 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2565
65127323880 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2565
M65120022452 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเม 23-12-2565
M65120021915 P0 [17] --ไม่ระบุ-- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อ 23-12-2565
65127377957 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานหมวดยานพาหนะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2565
65127372620 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-12-2565
65127370942 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด สำหรับโครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2565
65127319973 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2565
65127228746 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมารวมรวมข้อมูลโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2565
65117283799 W0 [19] คัดเลือก ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 23-12-2565
65127407781 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑ โครงการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2565
65127404875 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2565
65127321749 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-12-2565
65127321749 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-12-2565
65127320357 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-12-2565
65127320357 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-12-2565
65127319973 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2565
65127275524 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2565
65127252381 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2565
65097374191 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 22-12-2565
65097356146 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-12-2565
M65120017427 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) 21-12-2565
65117579713 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2565
65127388476 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2565
65107134252 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-12-2565
65127182866 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-12-2565
65127168973 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2565
65127005741 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อคีย์บอร์ดของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2565
65117569179 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2565
65097431485 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2565
65127167131 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศสทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2565
65127035031 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2565
65107322511 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2565
65117588056 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2565
65117585250 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2565
65117583740 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2565
65117578073 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2565
65117479737 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2565
65117588708 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2565
65117557626 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2565
65117470927 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2565
65117555284 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
65117554250 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
65117483734 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
65117481702 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
65117442788 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
65117481572 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2565
65117458394 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2565
65107248394 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-12-2565
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-12-2565
65117511996 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2565
65117173306 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2565
65117144340 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๑๙๘๑ - ๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2565
65117402543 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม กบ.๑๔๐๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2565
65117400992 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2565
65117377771 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2565
65117283799 15 [19] คัดเลือก ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 28-11-2565
65107221545 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-11-2565
65117400128 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2565
65117384457 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2565
65117400992 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-11-2565
65117365784 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2565
65117337717 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2565
65117275958 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2565
65087005348 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-11-2565
M65110022467 P0 [17] --ไม่ระบุ-- วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ 22-11-2565
M65110022367 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก 22-11-2565
M65110022342 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 22-11-2565
65117173306 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2565
65107348850 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2565
65117300509 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2565
65117317732 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2565
65117300509 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2565
65117282881 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2565
65117144340 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๑๙๘๑ - ๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2565
65117121929 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-11-2565
65117037080 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2565
65117029216 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2565
65107248394 15 [18] e-bidding ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-11-2565
65107248394 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-11-2565
65117185278 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2565
65107348850 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
65107134252 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2565
65107134252 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2565
65117031494 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร และไส้ปากกาเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2565
65107195491 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-11-2565
65117122243 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรีสำรอง 12 V 9 Ah จำนวน 30 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
65117083046 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานีตรวจอากาศเรดาร์สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
65107276309 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2565
65107221545 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-11-2565
65107221545 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-11-2565
65097594010 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2565
65117003420 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2565
65097139743 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 01-11-2565
65107334453 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เรดาร์สทิงพระ 31-10-2565
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-10-2565
65107371555 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107324234 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107322511 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107322043 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107321846 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107321554 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
65107324234 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107322511 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107322043 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107321846 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107321554 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107248394 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-10-2565
65107222551 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65097594010 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
65107222551 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2565
65107221545 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-10-2565
65107272680 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2565
65107258481 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2565
65107195491 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-10-2565
65107195491 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-10-2565
65097774292 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-10-2565
65107134252 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-10-2565
65097739458 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2565
65097732560 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2565
65097732269 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2565
65107105710 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-10-2565
65107105710 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-10-2565
65097431485 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-10-2565
65097553010 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-10-2565
65087621389 15 [19] คัดเลือก ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 07-10-2565
M65100006621 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเม 06-10-2565
M65100006116 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 06-10-2565
65097770531 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑ เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097770008 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑๕ เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097731346 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097729693 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้วงจรเชื่อมโยงโครงข่าย NT MPLS ที่ ความเร็ว ๑๐ Mbps ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับชุมสายเขาบางดุก (ศต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097729693 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้วงจรเชื่อมโยงโครงข่าย NT MPLS ที่ ความเร็ว ๑๐ Mbps ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับชุมสายเขาบางดุก (ศต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097727330 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097727330 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097726373 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097721469 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097714409 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097710391 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097703488 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097701269 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณ สอต.กรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097553010 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097493057 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097391535 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
65097380374 W0 [19] คัดเลือก เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 30-09-2565
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-09-2565
65087005348. B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-09-2565
65087005348 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-09-2565
M65090044469 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097762107 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097758852 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097758852 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097758852 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097746282 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097746282 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097708293 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097700793 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097591313 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097436176 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2565
65097727539 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มช่วยอำนวยนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097727539 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มช่วยอำนวยนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097717763 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำกรอบรูปภาพอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097679622 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097678808 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097655030 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097482054 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097477615 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097444038 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097414709 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097411372 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097399721 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097108601 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65087738663 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP-VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
65097703488 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097700547 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097606960 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097591313 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097584982 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097490886 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษ จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097486942 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097453386 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097452697 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097389941 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097380727 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097308264 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097170212 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 27-09-2565
65097130854 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ. 27-09-2565
65087218847 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
65097644225 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097495389 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097486942 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097436176 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097411372 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097267997 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานประจำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097185307 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2565
65097444038 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2565
65097399721 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2565
M65090030331 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 23-09-2565
65097611945 W1 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097611945 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097602052 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097600230 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097600230 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097581266 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097367598 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097343366 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097273536 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097199328 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097186367 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097082382 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
65097448829 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าสถานที่สอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
65097273362 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
65087802249 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
65087751804 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
M65090032967 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ 21-09-2565
65097564929 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
65097345361 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำโล่ สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
65097273362 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
65097139743 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21-09-2565
65087802249 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
65087778734 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
M65090023107 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 20-09-2565
65097520860 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก 1999 มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097497710 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097477615 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097414709 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097391535 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097380374 15 [19] คัดเลือก เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 20-09-2565
65097185307 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097108601 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
65097082382 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
64097745924 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2565
M65090028250 P0 [17] --ไม่ระบุ-- โครงการซ่อมแซมรถยนต์ 19-09-2565
M65090027985 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซ่อมแซมรถยนต์ 19-09-2565
65097614232 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2565
65097490486 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2565
65097431485 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2565
65097278271 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-09-2565
65097231890 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2565
65097453386 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2565
65097452697 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2565
65097446212 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097438587 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศล. ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๓ ห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097380727 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097186367 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097128616 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097097785 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097014822 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2565
65097246121 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
65097175860 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๒ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
M65090014947 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 14-09-2565
65097367598 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2565
65097170212 15 [20] เฉพาะเจาะจง ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 14-09-2565
M65090017882 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 13-09-2565
65097321661 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อปรับเป็นอาคารสำนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097308264 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097289104 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097183708 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097151004 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097150408 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097132082 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ (ห้อง Control Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097059779 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65087818073 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65087751804 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65087738663 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP-VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65087723658 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65087499703 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
65097438587 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศล. ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๓ ห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097331971 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097305925 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097305925 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097303753 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อเป็นสำนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097289104 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097285408 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างแก้ไขทำเนียบบุคลากรและทำเนียบผู้บริหาร เป็นเงิน 5,992.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097278271 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2565
65097278271 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2565
65097273536 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097199328 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097134037 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง กองพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097130854 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ. 12-09-2565
65097106847 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่สำนักงานของกลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่องที่เอียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65087783915 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65087778734 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65087726122 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65087196049 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะบียน ฮจ-๑๙๔๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
65097183708 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2565
65097288168 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65097279363 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาตัดแต่งกิ้งต้นไม้ใหญ่และตัดต้นไม้เล็กภายในบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65097246121 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65097225042 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ป 0859 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65097169295 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซ่อมแซมชุดไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา 09-09-2565
65087794540 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าสถานที่สอบแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65087234633 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมโถปัสสาวะชาย ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
65087085272 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
M65090011673 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 08-09-2565
65097199415 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2565
65097103439 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2565
65087646885 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำโล่ สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2565
M65090002860 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 07-09-2565
M65090002689 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 07-09-2565
M65080039011 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 07-09-2565
65097205427 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
65097118128 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-09-2565
65097092282 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
65097081904 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมฝ้าภายในห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
65097038600 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
M65090003491 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 06-09-2565
M65090002669 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 06-09-2565
M65090002492 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 06-09-2565
65097151004 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65097150408 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65097139743 15 [20] เฉพาะเจาะจง ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 06-09-2565
65097118128 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2565
65097118128 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2565
65097092592 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อไม้กั้นประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65097092592 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อไม้กั้นประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65087799217 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด สำหรับโครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65087642462 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ชั้น ๑๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
65087728085 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2565
65087718967 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
65087639179 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๗ จำนวน ๑ คัน 02-09-2565
65087610498 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
65087582993 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
65097014822 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2565
65087796888 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดโครงการก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2565
65087796888 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดโครงการก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2565
M65080030339 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 31-08-2565
65087783915 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
65087450168 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
65087723658 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
65087606999 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
65087499703 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
65087435696 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
M65080031849 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26-08-2565
65087642017 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาย้ายระบบ LAN และระบบไฟฟ้าของสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2565
65087456220 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2565
65087218847 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2565
65087452645 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2565
65087450168 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2565
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-08-2565
65087005348. B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-08-2565
65087005348 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-08-2565
M65080021132 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19-08-2565
65087487584 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลข กฉ ๕๐๓๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2565
M65080015080 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) ระยะที่ 1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ 18-08-2565
65077244165 W0 [23] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2565
M65080019080 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้ัางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 17-08-2565
M65080018425 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 17-08-2565
M65080017382 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 17-08-2565
M65080017276 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน 17-08-2565
M65080015732 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17-08-2565
65087421067 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างรายงานขอจ้างเหมาระบบน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านนอแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2565
65087108926 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2565
65087102910 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานสถาบันอุตุนิยมวิทยา และห้องเรียนสถาบันอุตุนิยมวิทยา อาคารออกแบบและโรงพิมพ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2565
65087345437 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-08-2565
M65080009975 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ชุด 11-08-2565
M65080009942 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ ชุด 11-08-2565
65087344629 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
65087295324 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
65087001362 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
65087001362 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
65077494721 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึมฝ้าเพดานห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
65087271309 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2565
65087251764 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2565
65087222832 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2565
65087041078 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2565
65087027138 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อแบตเตอรี่ใช้กับ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2565
65087172307 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-08-2565
65087141388 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO90012015 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2565
65087131178 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2565
65087096271 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2565
65087080458 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2565
65077460344 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2565
65087027138 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อแบตเตอรี่ใช้กับ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2565
65087032021 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2565
65077524781 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2565
65077486666 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2565
65087052616 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65087014779 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-08-2565
65087005348. B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-08-2565
65087005348 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-08-2565
65087000744 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65087000744 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65077561762 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65077524781 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65077244165 15 [23] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2565
65067531477 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2565
65057353808 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาแปลงไฟล์ข้อมูลดิบจากการสํารวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2565
65077240740 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2565
65077212016 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2565
65077314133 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2565
65077214900 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2565
65077080127 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2565
64127268620 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดประมวลผล จำนวน ๕ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2565
65077381018 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2565
65077170584 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2565
64097745924 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2565
64097745924 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2565
65077373710 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2565
65077175970 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2565
65077174721 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกเครืื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2565
65077167627 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2565
65077137165 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2565
65077201978 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
65077182510 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
65077040442 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองสื่อสาร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
65067598067 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
65077065002 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน งท-๒๐๔๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2565
65077054666 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2565
65077141175 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
65067595569 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
65067597299 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2565
65067591064 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2565
65067593659 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-07-2565
65067529278 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Leonics โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-07-2565
65067587243 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2565
65067561338 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าระบายประดับรั้วกรมฯ และธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2565
65067509186 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อDrum เครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CP๓๐๕d laser color และDrum เครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM๓๐๕df laser color โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2565
64097745924 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2565
M65060020675 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event 29-06-2565
65067527632 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์ห้องท่านอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2565
65067394402 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อSIM Internet ภายใต้โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2565
65067307924 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2565
65067154748 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำกรอบป้ายไม้และป้ายทองเหลืองประจำตำแหน่งผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2565
65067388909 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2565
65067388909 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2565
65067299669 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2565
65067232205 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2565
65067378465 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 90012015 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
65067240427 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
65067124692 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
65067221484 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
65067161088 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมท่อระบายน้ำฝนรั่วซึม ชั้น ๑-๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
65067198419 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
65067158166 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
65067221484 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2565
65067080515 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2565
65067042454 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2565
65067106620 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2565
65067085270 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ราชการหมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2565
65057460446 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๗กษ-๓๑๗๗ (ฝผ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2565
65057187202 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2565
65067136255 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2565
65067127466 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2565
65057187202 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
65057523287 W0 [20] เฉพาะเจาะจง วัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา 02-06-2565
65057501093 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
65057412160 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำแสตมป์ที่ระลึก ครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
65057366724 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมห้องน้ำคนพิการ ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2565
65057526857 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ราชการที่ ศล.๑ โครงการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2565
65057434887 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2565
M65050017820 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ 27-05-2565
M65050017794 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ 27-05-2565
65057456393 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
65057340953 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหลอดไฟพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-05-2565
65057349602 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องแม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2565
65057260083 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าระบายประดับรั้วกรมฯ และธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2565
65057087541 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมท่อห้องอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2565
65047264133 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเซิฟเวอร์กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-05-2565
65047389895 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-05-2565
65037547704 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 7 อาคารหอเรดาร์สทิงพระขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-05-2565
65047386162 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-05-2565
65047381925 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสวนและงานด้านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-05-2565
65047410030 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2565
65047242223 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2565
65047336111 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-04-2565
65047336111 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-04-2565
65047242223 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2565
65047283150 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2565
65047247856 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2565
65047243591 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2565
M65040010522 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา 25-04-2565
65047079116 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมน้ำรั่วบริเวณท่อน้ำทิ้ง ด้านห้องน้ำหญิง ชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2565
65027126945 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-04-2565
65047214175 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาย้ายจอภาพแอลอีดี (Video Wall) กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2565
65047192721 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
65047164533 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
65047163999 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
65047250901 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมห้องน้ำป้อมยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
65047192721 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
65047038105 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
65037512893 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-04-2565
65027297631 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-04-2565
65047156908 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
65047168725 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2565
65037451084 W0 [23] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค เทคโนโลยี และวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2565
65037317072 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-04-2565
65027491006 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-04-2565
65047102529 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2565
65037540016 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านจอเพื่อติดตั้งห้องประชุมไพลินที่อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2565
65037407738 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2565
65047043397 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2565
65037451084 15 [23] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค เทคโนโลยี และวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2565
65037429111 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2565
64127391747 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-04-2565
64127383707 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-04-2565
65037512893 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-04-2565
65037512893 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-04-2565
65037502113 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี 01-04-2565
M65030024540 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี 31-03-2565
65037524908 W0 [19] คัดเลือก เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก 31-03-2565
65037431028 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65037415931 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65037413692 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65037325740 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมประตูกระจกห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65037117519 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65037060469 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
65027297631 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-03-2565
65027297631 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-03-2565
65037547704 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 7 อาคารหอเรดาร์สทิงพระขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
65037129568 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงห้องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
65037072575 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
65037524908 15 [19] คัดเลือก เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก 29-03-2565
65037436735 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2565
65037410692 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2565
65037117519 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2565
65037365723 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
65037129568 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงห้องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
65037072575 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
65037058086 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนาม โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
65027079309 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร (Met4Agriculture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
65037455129 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 4875 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2565
65037396805 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมอุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2565
65037060469 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2565
65017097930 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-03-2565
65017096924 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-03-2565
64127273693 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-03-2565
M65030017641 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ 24-03-2565
65037315067 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
65037311688 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกเครื่องโทรสารของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
65037306979 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
65037287751 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
65037396805 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมอุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2565
65037340512 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2565
65037058086 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนาม โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2565
65037317072 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-03-2565
65037317072 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-03-2565
65037313579 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงห้องทำงานห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2565
65037300886 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2565
65037281230 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2565
65027491006 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-03-2565
65027491006 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-03-2565
65037198839 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2565
65037160628 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2565
65027297631 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-03-2565
M65030010868 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา 15-03-2565
65037072999 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2565
65037040291 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๑๘๘ KVA กองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2565
65037125080 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2565
65037089203 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2565
65037049032 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2565
65037040291 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๑๘๘ KVA กองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2565
65037114341 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2565
65037018108 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและความสะอาดรถยนตฺ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2565
M65030002959 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด 04-03-2565
65027126945 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-03-2565
65027126945 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-03-2565
M65030002818 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย 03-03-2565
65027475427 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
65027472928 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
65027445425 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุทำแผงตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
65027479965 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เชื่อมต่ออาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2565
65027434360 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2565
65027491006 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-02-2565
65027300462 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2565
65027366580 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2565
65027318485 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2565
65027318485 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2565
65017422676 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-02-2565
65027301263 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2565
65027298120 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2565
65027126945 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-02-2565
65027141489 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
65027134694 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
65027031796 W0 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก 18-02-2565
65017284660 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
65017497802 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2565
65027202495 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อ Battery โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2565
65017405374 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ (ระดับปริญญาโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-02-2565
M65020006679 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ 10-02-2565
65027079309 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร (Met4Agriculture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
65027031796 15 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก 09-02-2565
65017500743 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
65027103871 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2565
65027047099 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2565
65027166060 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลยทะเบียน กข-๘๓๓๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2565
M65020000280 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz (VAISALA) ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 03-02-2565
65027056300 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน งร 203 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2565
65027011960 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างล้างหัวฉีดดีเซลรถยนต์ ส.อต.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2565
65017448357 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2565
65017442239 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2565
65017404632 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2565
65017484164 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2565
65017422676 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
65017422676 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
65017390866 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส กองบริการดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2565
65017261211 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๖,๓,๒ อาคาร ๕๐ ปี ห้อง รอต. หน้าห้อง รอต.และห้อง อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2565
64127391747 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127391747 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127391747 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127383707 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127383707 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127383707 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127273693 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127273693 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
64127273693 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-01-2565
65017390866 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส กองบริการดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2565
65017302168 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2565
65017280398 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ (อท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2565
65017256046 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2565
65017097930 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
65017097930 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
65017097930 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
65017096924 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
65017096924 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
65017096924 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2565
M65010019433 P0 [15] e-market จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27-01-2565
M65010019433 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27-01-2565
65017444380 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2565
64127268620 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดประมวลผล จำนวน ๕ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2565
65017386591 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
65017386591 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
65017381723 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
64127140763 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
64127029879 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
64127029879 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
65017364814 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2565
64127480375 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2565
64127480375 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2565
64127431980 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2565
64127431980 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2565
65017330743 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2565
64127207650 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2565
64127207650 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2565
65017165904 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2565
65017071848 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2565
65017071848 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2565
64127391747 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2565
64127383707 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2565
64127273693 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-01-2565
65017205977 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2565
65017187665 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2565
65017130829 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2565
64127275955 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2565
64127207650 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2565
64127207358 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-01-2565
64127207358 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-01-2565
64127207358 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-01-2565
65017132798 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2565
65017063832 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2565
65017188040 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2565
65017188040 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2565
64127377952 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการเลขที่426/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2565
64127377952 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการเลขที่426/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2565
65017111225 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม เป็นเงิน 66,288.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2565
65017097930 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-01-2565
65017096924 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-01-2565
64127503736 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2565
64127503736 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2565
65017007561 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2565
64127498246 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่ Power Supply จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2565
M65010000376 P0 [15] e-market ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๐๐ ชุด 07-01-2565
M65010000376 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง 07-01-2565
65017071848 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-01-2565
65017068020 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2565
65017048575 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2565
64127451234 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2565
65017015890 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2565
64127434473 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการ บท.จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2564
M64120015335 P0 [15] e-market ซื้อชุดอุปกรณ์แทรกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย 28-12-2564
64127369372 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2564
64127363040 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑ เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2564
64117170622 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่ีมีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2564
64127387076 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2564
64127366408 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2564
64127334218 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑๕ เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2564
64127404328 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์และ Printhead จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
64127363554 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
64127256325 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
64127215597 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
64127215597 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
64127328308 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
64127227974 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายางกองพยากรณ์อากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
64127127232 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
64127127232 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
64127267520 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ววน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2564
64127187808 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2564
64127163895 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2564
64127193801 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2564
64117241303 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2564
64127284176 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,031.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
64127169564 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
64127164870 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2564
64127086016 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร ชั้น ๑๗ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2564
64127076800 W0 [20] เฉพาะเจาะจง วัสดุสำนักงานของกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๑๒ รายการ 13-12-2564
64127029798 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทานและการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา (ระดับปริญญาโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2564
64127010824 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
64127001143 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดของส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ชั้นดาดฟ้า (ชั้น ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
64117506828 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
64117497576 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
64127039991 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
64127002354 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
64117494973 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อHard Disk External ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
64117309420 15 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก 03-12-2564
64117309420 W0 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก 03-12-2564
64117405889 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขา ห้องทรงงาน ชั้น ๑๕ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2564
64117440696 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
64117426524 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
64117418082 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
64117418082 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
64107031413 W0 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก 30-11-2564
64107031413 15 [19] คัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก 30-11-2564
M64110027845 P0 [19] คัดเลือก จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [14] สอบราคา จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [18] e-bidding จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [21] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [22] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [23] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [24] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [25] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [27] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
M64110027845 P0 [15] e-market จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ 29-11-2564
64117330662 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-11-2564
64117482737 W0 [20] เฉพาะเจาะจง วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๐ รายการ 24-11-2564
64117187865 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-11-2564
64117187865 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-11-2564
64117125945 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-11-2564
64117125945 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-11-2564
64097863465 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-11-2564
64097863465 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-11-2564
64097863465 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-11-2564
64117279973 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุยานพาหนะ(แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2564
64117289888 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
64117276988 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
64117271648 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2564
64117208691 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2564
64117181582 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2564
64117271394 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น MF113W จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
64117153970 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
64117124725 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
64117209478 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2564
64117183278 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2564
64117041544 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2564
64117041544 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2564
64117083150 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2564
64117120002 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ เดินสายไฟ ภายใน และ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2564
64117120002 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ เดินสายไฟ ภายใน และ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2564
64117051232 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ห้องรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2564
64117048473 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2564
64117042931 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2564
64117141549 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า (ภายใน) สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2564
64107249150 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2564
64097706666 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2564
64117009626 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64117009626 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64117009626 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64107312838 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง (รอบ.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64107295998 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64107288507 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) ๗๕ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2564
64117005385 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทุบสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน (MEAJ) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2564
64107308743 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2564
64107269451 W0 [19] คัดเลือก เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 28-10-2564
64107269451 15 [19] คัดเลือก เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 26-10-2564
64107136322 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้่ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2564
M64100017987 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ 25-10-2564
M64100016652 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด 25-10-2564
M64100016649 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด 25-10-2564
M64100016645 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด 25-10-2564
M64100006908 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 12-10-2564
64097436954 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-10-2564
M64100006599 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 07-10-2564
M64100003011 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06-10-2564
M64090048920 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด 30-09-2564
64097851599 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097845320 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097844425 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097833755 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097829290 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097829104 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097828904 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097828199 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097788987 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อCore Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-09-2564
64097786252 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097786252 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097784753 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097784753 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097755208 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097750151 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097706666 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097684736 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097684571 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2564
64097833755 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097833120 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097833120 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097832714 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097832714 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097831828 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097831828 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097819266 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097819266 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097788987 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อCore Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-09-2564
64097788987 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อCore Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-09-2564
64097779561 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097779561 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097778539 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097769329 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097767317 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097756416 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097754592 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097754537 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097753501 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097751783 W1 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097749996 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097748692 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097739985 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097712483 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097712430 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานธุรการ) ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097712339 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097712119 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097709626 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมพร้อมประตูเปิด/ปิด และงานซ่อมโพรงข้าง/หน้า อาคารกองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097707795 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097676870 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097674594 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097669998 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
64097594984 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2564
M64090042672 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อ Core Switch ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักกรมอุตุนิยมวิทยา 28-09-2564
64097790741 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลข กข8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097778539 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097777808 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097777808 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097773397 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097769329 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097767317 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097755208 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097754592 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097750151 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097748692 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097739985 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712483 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712483 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712339 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712339 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712119 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097712119 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097707795 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097676870 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
64097495161 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
M64090042642 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 27-09-2564
64097796858 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097788401 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 806.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097761661 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 1269 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097756416 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097756416 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097754537 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097754537 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097753501 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097753501 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097751783 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097737832 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097736594 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097731191 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097712430 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานธุรการ) ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097709626 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมพร้อมประตูเปิด/ปิด และงานซ่อมโพรงข้าง/หน้า อาคารกองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097669998 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097624299 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097572883 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานซัดรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097567714 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
64097495161 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
M64090038028 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 23-09-2564
M64090037963 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 23-09-2564
M64090037954 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 23-09-2564
64097684736 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097684571 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097667431 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 39 สถานีและสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา 21 สถาน่ีประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097641442 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097592527 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097591916 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097579562 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097572818 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097550871 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เหมาตัดหญ้าส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23-09-2564
64097511089 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097460242 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
64097296096 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อม่านปรับแสงภายในอาคารที่ทำการตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
M64090037972 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 22-09-2564
M64090037448 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 22-09-2564
M64090035571 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 22-09-2564
64097665890 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ป้ายและรั้วด้านหน้าที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097645369 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097641048 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097610854 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-09-2564
64097594984 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097591916 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097591856 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097572818 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097564696 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) กองพยากรณ์อากาศ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097544314 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097544314 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097543089 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097543089 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097505915 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น ๑๖ อาคาร ๕๐ ปี กรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097489144 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097486806 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097460242 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097455180 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097311187 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097267530 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
64097050715 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
M64090032336 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21-09-2564
64097610854 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2564
64097609882 B0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2564
64097599683 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ราชการที่ สอต.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097594532 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097591820 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097591820 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097564696 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) กองพยากรณ์อากาศ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097489144 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097486615 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097473825 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097455180 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
64097434940 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2564
M64090031334 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ใช้ราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก 20-09-2564
M64090030153 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 20-09-2564
M64090026402 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 20-09-2564
64097579983 W0 [20] เฉพาะเจาะจง วัสดุก่อสร้าง ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๖ รายการ 20-09-2564
64097555125 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 20-09-2564
64097555125 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 20-09-2564
64097551710 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู ของ ส่วนอากาศการบินเชียงราย ห้องควบคุมระบบ ไฟฟ้าสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097545786 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ใช้ราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097486806 15 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097486615 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097447377 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097419208 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
64097223153 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โอโซนและรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
M64090025986 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 17-09-2564
M64090025737 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17-09-2564
64097504146 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097490828 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097490828 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097473683 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097458884 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อกล้องดิจิตอลของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097449899 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097441983 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
64097432516 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
M64090027132 P0 [17] --ไม่ระบุ-- เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16-09-2564
64097473683 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097436954 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097432516 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097432140 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการ ๓ หลัง และ ซ่อมประตูอาคารโรงเก็บแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097417727 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ใช้ในราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097337404 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
64097331995 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
M64090024842 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 15-09-2564
64097417727 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ใช้ในราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2564
64097249189 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2564
M64090021548 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 14-09-2564
64097342916 W0 [20] เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
64097335520 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อถังเก็บน้ำขนาด 3000 ลิตร จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
64097178710 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมชุดปั๊มน้ำทิ้ง จำนวน ๒ เครื่อง ชั้น ๑๒ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
64097034728 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-09-2564
64097168351 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
64097164863 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเก้าอี้บุนวมของกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
64097070741 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา (จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
64097267847 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
64097267530 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
64097162012 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
64097067806 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
64087494403 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
M64090014702 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 09-09-2564
64097260683 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทาสีรั้วหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097253357 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097249189 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097247976 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทาสีรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาและสนามAWS กลุ่มงานอากาศเกษตรสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097229357 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าม่านมู่ลี่สำนักงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097225358 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097214004 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมประตูโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097147454 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097094492 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมสาเหตุน้ำรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097090206 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
64097067440 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ๔ อาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
M64090013039 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ผ้าม่านมู่ลี่สำนักงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 08-09-2564
M64090011432 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097322208 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง TOYOTA VIGO กฉ 6001 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097214522 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097205898 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู เพื่อใช้ในราชการที่ส่วนอากาศการบินเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097205898 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู เพื่อใช้ในราชการที่ส่วนอากาศการบินเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097194042 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097094492 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมสาเหตุน้ำรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097088766 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097071572 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
64097160887 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาพร้อมขัดและพ่นสีกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
64097039302 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
64077178754 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
M64090007960 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
64097137559 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
64097034728 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2564
64097034728 15 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2564
64087529799 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
64087411208 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
64097050715 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2564
64087557488 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2564
64097166888 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทาสีครุภัณฑ์รั้วสนามอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
64087694910 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
64057281222 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-09-2564
M64080032705 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31-08-2564
64087694910 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2564
64087680464 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2564
64087069249 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-08-2564
64087033486 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2564
64087538548 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ใช้งานสำหรับประตูกระจกสไลด์ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2564
64087533838 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2564
64087488133 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและหลอดไฟส่องสว่าง (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2564
64087604470 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
64087454717 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
64087452657 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
63127240504 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 91 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-08-2564
64087604470 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
64087579491 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารทั้ง 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
64087518886 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างย้ายมาตรวัดน้ำและท่อประปาขนาด 40 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
64077518677 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
64087529799 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
64087459540 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมจุดทิ้งขยะภายในบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
64087340443 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่สำหรับอะไหล่เครื่องวัดระยะทางลม ๒ เมตร (Wind run meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
64087519768 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
64087504149 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
64087481173 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
64087475336 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
64087462054 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087457903 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087455846 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ7432 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087453209 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างทำป้ายสถานีเรดาร์ตรวจอากาศระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087415796 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087340443 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่สำหรับอะไหล่เครื่องวัดระยะทางลม ๒ เมตร (Wind run meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087251426 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087243576 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
64087411208 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
64087401552 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
64077206759 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
64087391113 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087389422 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087358650 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087343459 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการติดตั้งฉากกั้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087279185 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087259174 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมรางน้ำอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087185111 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087184727 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087181984 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างทำโล่พร้อมกล่องและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก ให้แก่ผู้เกษียณอายุประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087156582 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมชักโครกห้องน้ำชาย ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
64087208332 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซ่อมปรับปรุงถนนทางเดินรถยนต์เสริมด้วยยางมะตอย 18-08-2564
64087327582 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมห้องสุขาอาคารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
64087327582 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมห้องสุขาอาคารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
64087287238 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2564
64087287238 W1 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2564
64087219571 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2564
64077552161 W0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-08-2564
64087222659 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087219961 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087219571 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087206438 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087200819 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก.และผ้าประดับรั้วกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087116141 W1 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087088429 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่ถนนทางเดินรถที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087066748 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64077552142 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64077541397 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
64087160168 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
64087159493 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
64087271833 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP อต.7440-001-05-241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
64087231427 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
64077533798 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
64087221213 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64087118859 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64087116141 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64087090841 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64087069249 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-08-2564
64087069249 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-08-2564
64077542917 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077540712 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077534665 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077518677 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077491728 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077486118 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077394411 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
64077533798 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
64077531428 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ห้องผู้บริหาร (รอว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2564
64087102673 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
64077440805 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
64077552161 D0 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-07-2564
64077552161 15 [18] e-bidding ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-07-2564
64077450029 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
64077445474 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
64077182198 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ผค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
64077178754 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
64087006832 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน พยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
64077440805 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
64077383683 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
64077199838 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก-๕๔๖๗ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
64077383031 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) ๗๕ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-07-2564
64077213806 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-07-2564
64077201754 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-07-2564
64077341810 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
M64070016606 P0 [17] --ไม่ระบุ-- ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 22-07-2564
64077415660 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมเครื่อง Projector ห้องประชุม ชั้น 3 ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 22-07-2564
64077393556 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2564
64077379615 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2564
64077341810 15 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
64077216435 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
64077211913 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
64077198182 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กฎ-๙๗๖๗ (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
64077183101 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
64077253393 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2564
64077209029 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2564
64077205087 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2564
M64070008750 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน (บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ) , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุ 16-07-2564
64077315649 15 [19] คัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 16-07-2564
64077306468 15 [19] คัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 16-07-2564
64077172515 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
64077111748 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
64077173401 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษของกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
64077164647 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
64077164647 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
64077211482 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2564
64077211482 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2564
64077111748 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2564
M64070010030 P0 [17] --ไม่ระบุ-- จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท จำนวน 1 งาน 13-07-2564
64077239601 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
64067490405 D1 [18] e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-07-2564
64067466087 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาระบบ เอ.เอ็ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
64067511933 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำหญิง ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2564
64067463940 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมการกระจายข่าวอากาศเพื่อเรือเดินทะเล (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2564
64077174832 W0 [20] เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2564
64077164571 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2564
64077157486 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2564
64067577566 15 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2564
64067577566 W0 [20] เฉพาะเจาะจง จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2564
64077209739