คู่มือการใช้งาน

สามารถดูข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้จำแนกตามประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

หน้าแสดงรายการ “[D0]ประกาศเชิญชวน” จะแสดงข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง โดยจะแสดงข้อมูลเรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด

หน้าแสดงรายละเอียดของประกาศ ซึ่งบางประกาศอาจจะเป็นไฟล์ .zip

การค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา ในเมนู "ประกาศทั้งหมด" ให้ระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการ ในช่อง “ค้นหา" เช่น รหัสโครงการ ประเภทประกาศ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา เป็นต้น หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายการข้อมูลตามที่ต้องการ และหากต้องการจัดเรียงข้อมูล สามารถคลิกที่หัวคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียงได้